POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

Polityka prywatności serwisu internetowego

Szanowni Państwo, 

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. Przywiązujemy szczególna wagę do ochrony prywatności zarówno naszych Klientów oraz osób korzystających z naszej strony internetowej. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Gładysek Spółka Jawna ustanowiła niniejszą politykę prywatności. Opisaliśmy w niej, w jaki sposób troszczymy się o dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi. Prosimy o zapoznanie się z jej postanowieniami.

W pierwszej kolejności informujemy Państwa, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gładysek Spółka Jawna z siedzibą przy al. Bora-Komorowskiego 11, 31-476 Kraków, NIP: 945-222-05-84. Informujemy jednocześnie, iż korzystanie ze strony https://gladysek.pl wraz z podstronami działów firmy Gładysek Spółka Jawna jak https://wtryskiwacz.com.pl, https://naprawa-pomp.pl, https://regeneracja-turbin.net, https://regeneracja-dpf.net i innych linkowanych ze strony https://gladysek.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

1. Definicje

Administrator – Gładysek Spółka Jawna, NIP: 945-222-05-84, Bora-Komorowskiego 11, 31-476 Kraków. 

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość.
Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub ewentualnie właściwy organ nadzorczy w zakresie Danych osobowych wyznaczony przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe przetwarzane przez Administratora.
Prawa Podmiotu danych – prawa, o których mowa w art. 15–22 RODO.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://gladysek.pl wraz z podstronami działów firmy Gładysek Spółka Jawna jak https://wtryskiwacz.com.pl, https://naprawa-pomp.pl, https://regeneracja-turbin.net, https://regeneracja-dpf.net i innych linkowanych ze strony https://gladysek.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu 

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie 

A. Korzystanie z Serwisu
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B. Formularzkontaktowy
3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C. Marketing
3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
3.5. Dane osobowe są przetwarzane:
3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

4. Pliki cookie 

4.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce Cookies.

5. Okres przetwarzania Danych osobowych 

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Uprawnienia Użytkownika 

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez email: kontakt@gladysek.pl

7. Odbiorcy Danych osobowych 

7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
7.3. Administrator dba o prawidłowość i zgodność z RODO ujawniania i przekazywania Danych osobowych podmiotom zewnętrznym, w szczególności zawiązuje z nimi odpowiednie umowy.
7.4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG 

8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych 

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
9.2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
9.3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. Dane kontaktowe 

10.1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje jego zadania.
10.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez email: kontakt@gladysek.pl

11. Zmiany Polityki prywatności 

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od: 7.03.2023


Polityka cookies

1. DefinicjePliki cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie.
Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.
Pozostałe definicje używane w Polityce cookies zdefiniowane są w Polityce prywatności

2. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie?2.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do usług cyfrowych dostępnych w ramach Serwisu oraz ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.

2.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookies również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.

2.3. Administrator może wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika– wykorzystywanie tych technologii odbywa się w tych samych celach co wskazano powyżej.

3. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?3.1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

3.1.1. NiezbędnePlikicookie, które są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.

3.1.2. Opcjonalne Pliki cookie, z których Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
a. funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu.
b. analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność i jakość Serwisu.

4. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?4.1. KorzystajączSerwisu,UżytkownikmożeotrzymaćPlikicookiepochodzące odpodmiotówtrzecich.
4.2. W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych i społecznościowych takimi jak Google oraz Meta (Facebook). Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz pod adresami: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=plhttps://www.facebook.com/privacy/policies/cookies

5. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?5.1. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne Pliki cookie.

5.1.1. SesyjnePliki cookiesą plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

5.1.2. „Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by wiedzieć o jego kolejnej wizycie oraz uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.

6. Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?6.1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Zarządzanie plikami cookies w danej przeglądarce znajduje się zazwyczaj w jej Ustawieniach. Przeglądarki zapewniają również odpowiednią pomoc, również w języku polskim.

6.2. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

7. Zmiany Polityki cookies7.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

7.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od: 7.03.2023