Sprzedaż i serwis urządzeń warsztatowych

Gładysek

Mapa stronyKontakt

 

 
Bosch Diagnostics
 
Program ESI[tronic]

Urządzenia diagnostyczne
Szkolenia serwisowe
Poradnik diagnostyki samochodowej

Turbiny, wtryskiwacze i pompy
Sklep internetowy Bosch

Strona główna
Kontakt
Mapa strony

Strona startowa Gładysek
Serwis Samochodowy Bosch
 
 

Program ESI[tronic]

 
  Nawigacja
  Informacje o ESI[tronic]
  Wykaz płyt
  Abonament
  Licencja
 
WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ESI[tronic]

Dystrybutor oświadcza, że na podstawie umowy zawartej z firmą Robert Bosch Sp. z o.o. (zwanej dalej „Licencjodawcą”) jest uprawniony do dystrybucji oprogramowania ESI[tronic] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Sprzedaż oprogramowania
1.1. Dystrybutor niniejszym sprzedaje Licencjobiorcy oprogramowanie ESI[tronic] (zwane dalej „Oprogramowaniem”), a Licencjobiorca to Oprogramowanie kupuje.
1.2. Szczegółowy typ i zakres Oprogramowania, a także zakres czasowy ważności Oprogramowania jest określony w „Zamówienie: załącznik do umowy na abonament”, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
1.3. Szczegółowy zakres uprawnień Licencjobiorcy do Oprogramowania został określony przez Licencjodawcę w Ogólnych Warunkach Licencji, które Licencjobiorca jest zobowiązany zaakceptować przed zakończeniem procesu instalacji Oprogramowania.
1.4. Dystrybutor przekazuje Licencjobiorcy Oprogramowanie na nośniku w stanie gotowym do zainstalowania.
2. Obowiązki Dystrybutora
2.1. Dystrybutor zapewni Licencjobiorcy doradztwo w zakresie zawartości różnych typów Oprogramowania, sposobów instalacji na komputerze oraz otrzymywania kodów odblokowujących – zarówno przed zakupem Oprogramowania, jak i w trakcie jego eksploatacji.
2.2. W przypadku uszkodzenia nośnika Oprogramowania, Licencjobiorca ma prawo zażądać dodatkowej dostawy. W tym celu musi on zwrócić Dystrybutorowi uszkodzony nośnik wraz z kopią rachunku.
2.3. Dystrybutor do dnia 31 października każdego roku informuje Licencjodawcę o wariantach oprogramowania swoich klientów na następny rok.
3. Obowiązki Licencjobiorcy
3.1. Licencjobiorca jest zobowiązany do zainstalowania Oprogramowania wyłącznie na komputerze spełniającym minimalne wymagania sprzętowe zalecane przez Licencjodawcę.
3.2. Licencjobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania Oprogramowania osobom nieuprawnionym. W szczególności, zabronione jest wynajmowanie i wypożyczanie Oprogramowania oraz obdarowywanie Oprogramowaniem innych osób.
3.3. Prawo użytkowania Oprogramowania może zostać przeniesione na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Licencjodawcy i w zgodności z warunkami Umowy.
3.4. W przypadku wygaśnięcia licencji Licencjobiorca jest zobowiązany w ciągu tygodnia od jej wygaśnięcia zniszczyć wszystkie pełne lub częściowe kopie oprogramowania, nawet, jeśli zostało ono zmienione lub włączone w inne programy, jak również dokumentację i bez wyraźnego wezwania Licencjodawcy lub Dystrybutora przedłożyć im oświadczenie o zniszczeniu kopii oprogramowania oraz dokumentacji.
4. Warunki płatności
4.1. Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dystrybutora wynagrodzenia z tytułu nabycia Oprogramowania w wysokości określonej w Zamówieniu: załączniku do umowy na abonament .
4.2. Ceny określone w Zamówieniu nie obejmują podatku VAT.
4.3. Licencjobiorca upoważnia Dystrybutora do wystawienia faktury VAT bez podpisu licencjobiorcy.
4.4. Opłaty za Oprogramowanie pobierane są jednorazowo za cały okres trwania umowy – w przypadku umów ograniczonych czasowo (36 lub 48 miesięcy) lub opłata należna w danym roku kalendarzowym obliczana jest procentowo – w przypadku umów nieograniczonych czasowo. , w terminie 7 dni po przyjęciu zamówienia. Udostępnienie oprogramowania Licencjobiorcy następuje po dokonaniu wpłaty za oprogramowanie (płatność z góry).
4.5. Użytkowanie nieopłaconego Oprogramowania, w szczególności po zakończeniu okresu, na który Oprogramowanie zostało wykupione, jest nielegalne i powoduje odpowiedzialność cywilną oraz karną Licencjobiorcy.
5. Czas trwania umowy
5.1. Umowa standardowa – nieograniczona czasowo – jest wstępnie zawierana do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowę zawarto. Czas trwania umowy przedłużany jest automatycznie o kolejny rok kalendarzowy, jeśli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana z zachowaniem 10-tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec roku kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia poszczególnych części oprogramowania prawo użytkowania dla wypowiedzianej części wygasa z końcem roku.
5.2. Umowa ograniczona czasowo – zawierana jest na 36- lub 48-miesięcy począwszy od dnia jej zawarcia. Wygasa automatycznie po upłynięciu okresu na jaki została podpisana.
5.3. Zmiany wariantu oprogramowania dokonywane są wyłącznie poprzez Dystrybutorów. Do dnia 15 października każdego roku Licencjobiorca powiadamia Dystrybutora o wariantach oprogramowania na kolejny rok wraz z liczbą odblokowań.
5.4. Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez licencjobiorcę, pomimo ponagleń, z zapłatą wynagrodzenia lub w przypadku innych rażących naruszeń postanowień umowy, np. poprzez nieuprawnione udostępnianie oprogramowania osobom trzecim. W takim przypadku, prawo użytkowania Oprogramowania wygasa z chwilą otrzymania przez Licencjobiorcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.
6. Właściwość sądu / obowiązujące prawo
6.1. Jako właściwość miejscową sądu ustala się sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora Oprogramowania, u którego zostało ono zakupione.
6.2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.2. Utrata ważności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez strony nowym postanowieniem, dopuszczalnym prawnie i zbliżonym w treści do postanowienia pierwotnego.
 
Wersja do druku